MP Pension bigger picture

Design + Pension = A love affair?

Designbureau og en pensionskasse. To forskellige verdener, kulturer og mindset. Det var derfor med stor spænding at vi hos IS IT A BIRD startede samarbejdet med MP Pension og kastede os ud i udfordringen om hvordan designtænkning og designmetoder kan bruges til at gøre pension mere spændende, relevant og nærværende.

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for psykologer og magistre. De har 110.000 medlemmer, og forvalter en kæmpe sum penge. I lighed med mange andre pensionskasser har MP Pension den udfordring at pension bliver betragtet som støvet og kedeligt af mange mennesker. Selvom vores pension er altafgørende for hvordan vi kan leve vores liv senere hen og hvilke drømme vi kan udleve i den tredje alder, så er det alligevel noget som flertallet helst ikke vil tænke på i nuet. Især for unge mennesker, der lige er kommet ind på arbejdsmarkedet, er tilværelsen som pensionist utrolig fjern og diffus og ord som livsrente og ratepension kan virke både skræmmende og søvndyssende på samme tid. I dag har MP Pension kun kontakt til 15% af medlemmerne. “Vedkommende relation” og “relevans for medlemmerne” var derfor nogle af de ord vi mødte i MP Pensions ambition om vores samarbejde.

“Finding the right problem is half the battle” lyder et, for os, berømt citat, og hos IS IT A BIRD lever vi af vores nysgerrighed. I juni startede vi derfor ud med at tale med en række forskellige personer internt hos MP Pension for, for alvor at forstå og få formuleret en udfordring, der både var konkret og spændende at arbejde designdrevet med.  Efterhånden fremstod “the bigger picture” som vi tegnede op. Helt konkret på A3 papir. Denne tegning blev et værdifuldt redskab til at tale om udfordringer og muligheder i dag.

 

MP Pension workshop

Der var bred enighed både hos IS IT A BIRD og MP Pension omkring brifets reelle fokus: I dag er MP Pension langt fremme når det gælder socialt ansvarlig investering. De har tre ansatte der arbejder med ESG (Environmental, Social and Corporate Gorvenance) og hypotesen er at deres primært højtuddannede medlemmer i høj grad går op i bæredygtighed og social ansvarlighed. Men hvordan kan dette gøres konkret og håndterbart over for medlemmerne? Og hvor og hvordan kan det bruges som en løftestang til at engagere medlemmer og skabe en relation der drejer sig om mere end penge?  Det blev nogle af hovedspørgsmålene, som vi i løbet af de næste par måneder skal prøve at løse. For MP Pension er dette en potentiel, og idag uudnyttet differentieringsområde, og design kan bidrage med en række perspektiver der kan gøre dette konkret. Vi har vores Why – nu fokuserer vi på vores How og What…

Kick-off

Død over Powerpoint. Og hvad er ESG?

I slutningen af juni afholdt vi en kick-off workshop, hvor kursen for projektet for alvor blev lagt fast. Til workshoppen var Powerpoints bandlyst og i stedet foregik diskussion og planlægning ud fra store tegninger og plancher. Til workshoppen blev det besluttet designudfordringen skulle fokusere på hvordan ansvarlige investeringer i højere grad kan bruges til at engagere medlemmerne. I dag er MP Pension langt fremme når det gælder socialt ansvarlig investering. De har tre ansatte der arbejder med ESG (Environmental, Social and Corporate Gorvenance) og hypotesen er at deres primært højtuddannede medlemmer i høj grad går op i bæredygtighed og social ansvarlighed. Men hvordan kan dette konkretiseres over for medlemmerne? Og hvordan kan det bruges som en løftestang til at engagere mere end de 15% af medlemmerne som pensionskassen i dag er i kontakt med. Det blev nogle af hovedspørgsmålene, som vi i løbet af de næste par måneder skal prøve at arbejde med…

 

Kick-off

 

Hjerteslag og designfaser

Processalg

“Når du hyrer en designer kan du ikke være sikker på hvad du får. Du kan ikke engang være sikker på hvilket problem du får løst, da designere har en irriterende tendens til at stille spørgsmålstegn ved den indledende problemstilling. Det eneste du kan være nogenlunde sikker på er processen.” Nogenlunde sådan står der i Christians Basons nye bog Form Fremtiden. Og det kan der bestemt være noget om. I innovations- og designarbejde er outcome af natur ofte ukendt og når vi som designkonsulenter skal sælge et projekt er det derfor i høj grad processen og metoderne vi sælger. Jeg vil der uddybe den designproces vi har planlagt for Plus Projektet.

Åbne og lukke

Hele processen er planlagt som en typisk designproces, der starter med en eksplorativ fase. I de næste par uger skal vi derfor ud og tale med en masse psykologer og gymnasieelever for at forstå mere om medlemmernes (manglende) forhold til pension og i sær forstå hvilken rolle bæredygtighed og social ansvarlighed spiller for disse mennesker. Til interviewene har vi planlagt nogle visuelle øvelser, som skal gøre det nemmere for brugerne at tale om disse ting. Interviewene finder sted i næste uge og vi glæder os til at gøre jer klogere på hvordan de er forløbet. Herunder kan I se vores tegning af resten af procesforløbet. Vi har valgt at følge en klassisk designproces, der har nogle klare faser, der skiftevis ’åbner’ og ’lukker’ mulighedsrummet og som langsomt kommer tættere på en konkret og valideret løsning. Selvom processen ser lineær ud, så er den iterativ af natur, dvs. at der uden tvivl kommer nogle ‘tilbagespring’ i processen, hvor vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage for at komme frem. I klassisk projektledelse kan et sådan tilbagespring nemt blive opfattet som en uheldig afvigelse fra planen, men i en designproces er disse iterationer helt centrale og et udtryk for at designprocesser er eksperimenterende. Når vi eksperimenterer afprøver vi en mulig form, funktion eller fremtid. Feedbacken lærer os nyt (og ofte noget helt andet end det vi havde forventet) og ofte kan den konkrete feedback være med til at udfordre nogen forudgående antagelser. Design handler om læring.
Hvor iterativ og agil en designproces skal (og kan) være vil variere. Vi har valgt en faseproces, men hvor der i hver fase er indbyggede en række iterationer, som kan ses herunder:

Designproces

 

Projektets puls

I forhold til vores samarbejde med MP Pension har det fra starten været vigtigt at dette projekt bliver skabt i tæt samarbejde, så vi ikke bare af leverander af et pænt og poleret projekt til slut, men skaber noget i fælleskab, der løser et reelt problem og som MP Pension føler ejerskab til, når vi først er ude af døren igen. Vi har derfor valgt en involverende proces,  hvor vi er meget ude hos MP Pension og hvor vi ud over en masse workshops og møder med projektgruppen, hver 14 dag har holder en statuspræsentation for alle interesserede i huset. Det kalder vi et “hjerteslag”. Så alle kan se at projektet lever og at blodet flyder.

 

 

Ansvarlige investeringer – Vejen til medlemmernes hjerter?

Betyder det noget, hvordan din pensionskasse investerer dine midler? Hvad er ansvarlige investeringer egentlig, og hvad betyder det at være “ansvarlig”? Kan det ligefrem være et designpotentiale, og udgangspunkt for at skabe en stærkere relation mellem pensionskassen og medlemmet?

Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder aktivt med i den design udfordring som IS IT A BIRD og MP Pension i fællesskab har etableret.

Måden vi bruger vores penge på, både som forbruger og investor, en indflydelse på hvem vi tildeler vores værdier. Økologiske varer er blevet det prototypiske eksempel på, hvordan du via dit forbrug, kan påvirke din omverden.

Samtidig er Pensionsopsparingen en af de største kapitalopsparinger vi som privatpersoner har til rådighed. Det er derfor paradoksalt at kun få interesserer sig for hvordan deres midler er investeret.

Et perspektiv vi arbejder med i projektet er forskellen mellem “mikro ansvarlighed” og “makro ansvarlighed”. De fleste kan forholde sig til, at affaldssortering, økologi og en raslebøsse for Kræftens Bekæmpelse er en god ting, der både giver følelsen af at gøre noget godt, og være “et bedre menneske” – alle vil gerne være en helt. Der er også en udbredt opfattelse af at klima, opvarmning, global forurening, børnearbejde, osv. er noget skidt, men det er nemt at føle at man ingen håndtag har at gribe i for at gøre noget. På makroplan føler vi os, til dels med rette, magtesløse, mens vi på mikroplan har mulighed for at handle.

Samspillet mellem “mikro” og “makro”, hjælpeløshed og følelsen af handlekraft, er et interessant perspektiv og et spændende kreativt indspark i designprocessen. Et afgørende aspekt i at lykkes, bliver givetvis at vores koncepter adresserer dette spændingsfelt, og netop kobler det store perspektiv med handlekraft.

 

Ud i felten

IIAB Feltarbejde

For at designe en god løsning er det essentielt først at forstå det problem du prøver på at løse. Og hvem du løser et problem for. Vi startede derfor designprocessen med at komme ud af kontoret og snakke med medlemmerne af MP Pension. Hvem er de? Hvad betyder pension for dem? Hvad er deres forhold til MP Pension? Er de interesseret i bæredygtig investering? Det var nogle af de spørgsmål vi gerne ville have besvaret.

MP Pension har særligt svært ved at skabe kontakt til de yngre medlemmer, som har lang tid til de skal pensioneres, og det var derfor denne gruppe vi fokuserede på. Hypotesen fra MP Pensions side var at ansvarlig investering kunne bruges til at engagere disse unge medlemmer. Så i slutningen af august gennemførte vi interviews med 10 medlemmer i alderen 26-33 år. Vi gennemførte interviewene som dybdegående etnografiske interviews af 1,5 times varighed hvor vi gennemgik en række hypoteser og spørgsmål inden for disse fire emner:

  1. Pensionslivet – generelle tanker om pension, opsparing og pensionisttilværelsen
  2. MP Pension – viden om MP Pension, oplevelsen af information, dialog og kontakt
  3. Medlemsfølelsen hos MP Pension – organisationens værdier og medlemstanke
  4. Social ansvarlighed i Pension – investeringer, værdier og relevans

dscf2092

Et abstrakt og værdiladet emne som social ansvarlighed kan godt være svært at snakke om på en ærlig og konkret måde. For at hjælpe dialogen på vej, lavede vi en visuel øvelse med en masse forskellige billeder, som den interviewede skulle udvælge og snakke ud fra. Sådan en øvelse hjælper med at inspirere og lede snakken hen på noget konkret. Det er nemt at sige at du går ind for bæredygtighed, men hvad er det konkret for dig? Hvad vægter du højest? Dette var nogle af de spørgsmål som de visuelle øvelser hjalp os med at afklare…

dscf2097